Estonian Manors
 Gutshöfe Estlands
 Viron Kartanot
Eesti moisaportaal
Mõisaportaali materjalide kasutamisest
  Avalehele

  Sisukaart


  Nimekiri

  Tähestikuline

  Kihelkondade kaupa

  Praeguste valdade
  ja maakondade kaupa  Üldist

  Mõisa erinevad
  tähendused


  Mõisate liigid

  Mõisakompleks

  Statistika

Eesti mõisad
 

Kogu Eesti mõisaportaalis http://www.mois.ee/ väljas olev teave on selle autori, Valdo Prausti, intellektuaalne omand. Nii portaalis olevad fotod kui ka kogu portaali tekstiosa on Valdo Prausti tehtud/kirjutatud. Erandiks on vaid mõningad ajaloolised fotod - nende autoriõiguse subjektile on suure foto avamisel aga selgelt viidatud ning nende kasutamiseks portaalis on portaali autoril olemas kas kirjalik või suuline luba.

Kui Te soovite mõisaportaalis olevaid materjale kasutada, peate lähtuma portaali autori kehtestatud järgmistest reeglitest.

  1. Mõisaportaalile või selle osadele viitamisel Teie veebilehel tuleb igal juhul viidata tekstiosadele (.shtml laiendiga failidele). Teie veebilehel peab vastavas kohas olema märge, mis sisaldab sõnu "Eesti mõisaportaal" ning soovitavalt ka viidet portaali autorile Valdo Praustile. Keelatud on viidata otse pildifailidele, kuna nende nimed võivad muutuda. Keelatud on ka hõlmata mõisaportaali pildifaile (.JPG ja .GIF laiendiga failid) otse Teie veebilehele, kuna sel juhul ei selgu vaataja jaoks fotode päritolu ja autorlus.
  2. Mõisaportaalile või selle osadele veebis viitamisel ei pea Te portaali autoriga ühendust võtma ning viitamine on alati tasuta (nii on ka veebis üldiselt tavaks). Selline viitamine on alati lausa soovitatavgi, sest autor püüab portaali sisu hoida alati aktuaalses seisus. Kui Te soovite viitamisel kasutada tekstilingi asemel graafilist bannerit, saate Te banneri tasuta portaali autorilt Valdo Praustilt.
  3. Mõisaportaali materjalide (tekstiosa ja/või fotode) kopeerimisel Teie trükisesse või veebilehele on Teil vajalik portaali autori Valdo Prausti luba. Luba võib olla kas kirjalik või siis vastavasisuline meil. Teie trükisel või veebilehel, kus Te mõisaportaalist kopeeritud materjale kasutatakse, peab olema selge viide Eesti mõisaportaalile, selle aadressile http://www.mois.ee/ ning portaali autorile Valdo Praustile. Seda vastavalt viitamise headele tavadele.
  4. Mõisaportaali materjalide kasutamine mitteärilistel eesmärkidel on alati tasuta. See eeldab vaid kokkulepet Teie ning portaali autori (Valdo Prausti) vahel. Mitteärilise kasutamise alla käivad kõikvõimalikud teaduslikud uurimustööd, õppeasutustes tehtavad referaadid, suguvõsauuringud, kodukandiuuringud, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute veebilehed/trükised jms. Siia alla ei käi aga juhud, kus Te teete eelnimetatud töid raha eest kellegi tellimusel ning teenimise eesmärgil. Kõikidel nendel juhtudel tuleb loomulikult järgida viitamise häid tavasid (vt eelmine punkt).
  5. Mõisaportaali materjalide kasutamine ükskõik millisel kasumit taotleval eesmärgil on reeglina tasuline. Siia alla käivad näiteks mitmesuguste teenuste tutvustus- ja reklaammaterjalid - mõisaekskursioonide reklaamid, mõisamajutuse ja -toitlustuse tutvustamine, omanikele mõeldud ehitus- ja restaureerimisteenuste tutvustus ja reklaam, raha eest tehtavad koha- ning suguvõsauuringud jms. Materjalide kasutamise litsentsitasu oleneb kasutatavate materjalide mahust ning kasutusvaldkonnast, kujunedes Teie ja portaali autori Valdo Prausti kokkuleppel. Ka materjalide ärilise kasutamise korral peate järgima materjalidele viitamise häid tavasid (vt üle-eelmine punkt).
  6. Mõisaportaali fotode kasutussoovi korral (nt kõrgekvaliteetsetes trükistes) on portaalis olevate madalakvaliteetsete JPEG-fotode asemel võimalik kasutada ka kõrgekvaliteedilisi TIFF-faile, kuid need ei ole võrgus saadaval, vaid neid tuleb eraldi tellida. Portaalis olevad fotod on optimeeritud ekraanil vaatamiseks ning ei ole mõeldud edasiseks töötluseks, väljatrükiks jms eesmärkideks. Kõrgekvaliteediliste TIFF-failide kasutamise korral lisandub litsentsitasule loomulikult ka fotode töötlemistasu, mille suuruse määrab ka kokkulepe.
Eeltoodud põhimõtete igasugune rikkumine (materjalide loata kasutamine) on vastuolus Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega ning toob EV õigusaktide kohaselt endaga olenevalt olukorrast kaasa kas väärteomenetluse või kuriteokoosseisu. Kõik portaalis olevad fotod on varustatud nähtamatu ja peidetud digivesimärgiga, mis võimaldab tehniliselt lihtsalt tõestada väärkasutatud fotode pärinemist Eesti mõisaportaalist ning tõendada nende tegelikku autorlust.
      

       
Portaalis olevate materjalide omavoliline kopeerimine on keelatud
Copyright 1999-2021 © Eesti Kunstiakadeemia.